วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 @ พิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" และการปฐมนิเทศคนพิการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดงานพิธีเปิดการฝึกอบรมคนพิการ ตามโครงการ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดดังกล่าว ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการพิธีเปิดการอบรมคนพิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT 
ตามแผนงานกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ลานเอนกประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐  น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน/ ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนและรับชุดเอกสารการอบรม

๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น พิธีกรดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กล่าวรายงาน/ โดย ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอาจิน จิรชีพัฒนา)

        กล่าวรายงานการตอบรับความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการอบรม/ โดย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน

                                กล่าวรายงานถึงทีมาการดำเนินงานกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับ
คนพิการ/ โดย นายปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทพีดับบลิวดีเมนเนจเมนท์ จำกัด
๑๐.๓๐  น.     กล่าวเปิดการอบรม/ โดย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.๐๐ น. ผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคนพิการที่เข้ารับการฝึกอบรม

๑๑.๓๐  น. เสร็จพิธีเปิดการอบรม

๑๒.๐๐  น. ผู้เข้ารับการอบรมรับประทานอาหารกลางวัน

ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1. เพื่อศึกษาความต้องการในการประกอบวิชาชีพด้าน ICT ของคนพิการ และศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับแรงงานคนพิการ เพื่อทำงานด้าน ICT
  2. เพื่อจัดทำแนวทางในส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ข้อเสนอแนะแนวทาง แผนงานและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
  3. จัดอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป