หลักสูตรด้าน ICT


ตามที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ จากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ และทำให้ได้หลักสูตรด้าน ICT สำหรับคนพิการ 3 หลักสูตร คือ
  • หลักสูตร 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
  • หลักสูตร 2 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อโฆษณา
  • หลักสูตร 3 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์