ข้อมูลการรับสมัครคนพิการ

นัดทดสอบทางวิชาการครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง M111 ชั้นลอย อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจะทำการทดสอบเป็น 2 ครั้งภายใน 1 วัน ของ 3 หลักสูตร คนพิการทุกท่านต้องเลือกเรียนเพื่อทดสอบ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 • ทดสอบพื้นฐาน ในช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
 • ทดสอบหลักสูตร ในช่วงบ่าย 2 รอบ 13.00-15.00 น.
(อ่านรายละเอียดร่วมโครงการด้านล่าง)
สนใจเข้าทดสอบเพื่อร่วมโครงการ ติดต่อคุณเทพเทวิน 094-009-6723
...............................................................................

นัดทดสอบทางวิชาการครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B (บี) ชั้น 7 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องคอมพิวเตอร์ 

ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจะทำการทดสอบเป็น 2 ครั้งภายใน 1 วัน ของ 3 หลักสูตร คนพิการทุกท่านต้องเลือกเรียนเพื่อทดสอบ 2 หลักสูตร ดังนี้
 • ทดสอบพื้นฐาน ในช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
 • ทดสอบหลักสูตร ในช่วงบ่าย 2 รอบ 13.00-15.00 น.
ประกาศรายชื่อคนพิการที่เข้าทดสอบในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อคนพิการที่เข้าทดสอบในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 • รอประกาศจำนวน 30-50 คน

....................................................


ฉบับที่ 2558/40
วันที่ 13 มิถุนายน ..2558

ประกาศรับสมัครคนพิการร่วมอบรม 3 หลักสูตรด้าน ICT กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
         
ตามที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWD Outsource Management Co., Ltd.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ จากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วนงานเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ และทำให้ได้หลักสูตรด้าน ICT สำหรับคนพิการ 3 หลักสูตร คือ
 • หลักสูตร 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
 • หลักสูตร 2 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อโฆษณา
 • หลักสูตร 3 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

โดยจะมีการพิจารณารับคัดเลือกคนพิการเพื่อเข้าร่วมการอบรมจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 • กลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มคนพิการที่เคยผ่านการฝึกอบรมทางด้านการปรับทัศนคติ เจตคติ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มคนพิการที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งสถานประกอบ หรือหน่วยงานองค์กร นั้นๆ มีความประสงค์จะส่งคนพิการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT เพื่อกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • กลุ่มเป้าหมายที่ 3 กลุ่มคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และต้องเข้ารับการทดสอบ (การกำหนดวันทดสอบ อยู่ในระหว่างประสานงาน)

คนพิการทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมโครงการ กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นที่ลิงก์นี้
และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ หรือรายงานตัว สำหรับคนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการอบรม กรุณาดูคุณสมบัติของคนพิการ ดังนี้
 • ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • หากมีคุณวุฒิต่ำกว่า ปวส. ต้องมีความมั่นใจในความสามารถด้าน ICT เนื่องจากมีการทดสอบ
 • ต้องเป็นคนพิการที่สามารถดูแลตัวเองได้ และสามารถสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ที่ต้องอบรมอย่างเข้มข้น ภายใน 3 เดือน
 • การอบรมในครั้งนี้ต้องพักอาศัยในสถานที่ที่ผู้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

ระหว่างการอบรม สิ่งที่คนพิการจะได้รับ ตลอด 3 เดือน มีดังนี้
 • ที่พักฟรี
 • อาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่าง ตลอดทั้งวัน ฟรี (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)
 • รถรับ-ส่ง หรือค่าเดินทาง ระหว่างที่พัก กับสถานที่ฝึกอบรม ฟรี
 • เอกสารตลอดการฝึกอบรมฟรี
 • เครื่องมือสำหรับไว้ใช้การอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ พริ้นท์เตอร์ ฟรี
 • เสื้อยืด หรือเสื้อแจ็คเก็ต รวมจำนวน 1 ตัว ฟรี
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 1 ชุด ฟรี

สำหรับโครงการอบรม กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการในครั้งนี้ หลังการอบรม 3 เดือน กลุ่มคนพิการกลุ่มที่ 1 และ 3 ที่ผ่านการอบรมจนจบ จะได้รับโอกาสเข้าฝึกงาน หรือทดลองงาน กับบริษัทชั้นนำต่างๆ หรือหน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมโครงการรับคนพิการเข้าฝึกงาน ทดลองงาน ทุกคน


ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ 086-314-7866 อีเมล์ ict4pwds@gmail.com, preeda.limnontakul@gmail.com