รายละเอียดกิจกรรม

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หรือ ICT มีความสำคัญยิ่ง โดยอาจกล่าวได้ว่าบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและถูกต้องจะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้  ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ทำให้การเติบโตของ ICT เพิ่มขึ้น และเป็นที่มาของอาชีพด้าน ICT ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วย แต่ผู้ที่มีอาชีพด้าน ICT ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีร่างกายปกติ ในส่วนของคนพิการยังมีไม่มากนัก แม้ว่าปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองให้คนพิการมีงานทำหรือประกอบอาชีพ โดยมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งสภาพทางกายหรือสุขภาพ และมีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงาน หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเลือกดำเนินการ แล้วก็ตาม
สำหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดริเริ่มกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ เพื่อให้มีการศึกษาการทำงานด้าน ICT ของคนพิการและการจ้างงานของผู้ประกอบการในประเทศไทย และผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ทราบถึงศักยภาพและเส้นทางอาชีพด้าน ICT ของคนพิการ  ซึ่งผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ จะช่วยให้คนพิการและผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ทราบถึงศักยภาพและเส้นทางอาชีพด้าน ICT ของคนพิการ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานด้าน ICT สำหรับคนพิการ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อศึกษาความต้องการในการประกอบวิชาชีพด้าน ICT ของคนพิการ และศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับแรงงานคนพิการ เพื่อทำงานด้าน ICT
๒. เพื่อจัดทำแนวทางในส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ข้อเสนอแนะแนวทาง แผนงานและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๓. จัดอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT 

เป้าหมายของโครงการ
๑. มีผลการศึกษาความต้องการในการประกอบวิชาชีพด้าน ICT ของคนพิการ ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการในการรับแรงงานคนพิการ เพื่อทำงานด้าน ICT
๒. มีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ กรอบแนวทาง แผนงานและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเส้นทางอาชีพด้าน ICT
๓. มีรายงานเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
๔. จัดอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ชั่วโมง
๕. จัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานด้าน ICT จำนวน ๒ ครั้ง
๔. จัดทำช่องทางและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้/ข่าวสาร และการดำเนินกิจกรรมฯ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook  Instagram Twister ฯลฯ