คลิปวีดีโอกิจกรรม


  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 1
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษซภาคม พ.ศ.2558

  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 2
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษซภาคม พ.ศ.2558

  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 3
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษซภาคม พ.ศ.2558