ข้อมูลติดต่อ

กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 เว็บไซต์: ICT4PWDs.blogspot.com

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ :  chanai.p@mict.go.th ,  chaiyasn@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2141-7038 / 0-2141-7040/0-2141-7056 / 0819821288
โทรสาร 0-2143-8043

ดำเนินการโดย:
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
133/388 ม.2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-571-4822, 086-314-7866 โทรสาร 02-571-4822
อีเมล์: preeda.limnontakul@gmail.com
เว็บไซต์: PWDoutsourcemanagement.blogspot.com/