วันที่ 2 ตุลาคม 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้

"กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้คนพิการด้าน ICT และยังให้ความสำคัญกับการนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพ ทั้งกับผู้ประกอบการ หรือทำงานอิสระ กอปรกับระหว่างการดำเนินงานนั้น ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้จัดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้ากิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการดำเนินการ และได้รู้จักน้องๆ คนพิการ อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจากกาอบรมอีกด้วย

และในครั้งนี้ยังมีการมอบประวัติคนพิการ (Resume) ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนำกลับไปคัดเลือกในการสัมภาษณ์เข้าฝึกทดลองงานในระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 โดยจัดสัมภาษณ์ขึ้นในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 ซึ่งผู้ประกอบการจะมีการแจ้งกลับมายยังบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อจัดคิวในการสัมภาษณ์ต่อไป


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน