วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 @ งานทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการที่ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 

หลังจากมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ไปแล้วเมื่อ 29 พ.ค.58 และ 8-10 มิ.ย.58 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องด้านอาชีพคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้มีประสบการณ์ แล้วนั้น ทำให้ได้หลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
  • หลักสูตรที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
  • หลักสูตรที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานสร้างสื่อโฆษณา
  • หลักสูตรที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาเว็บไซต์

ดังนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) จึงได้จัดการทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 7 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และจะมีการทดสอบอีกครั้งสำหรับคนพิการที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ห้อง M111 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คนพิการท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเทพเทวิน 094-009-6723 หรือทางอีเมล์ ICT4PWDs@gmail.com  หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://ict4pwds.blogspot.com/