วันที่ 9 กันยายน 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้

"กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้คนพิการด้าน ICT และยังให้ความสำคัญกับการนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพ ทั้งกับผู้ประกอบการ หรือทำงานอิสระ กอปรกับระหว่างการดำเนินงานนั้น ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้จัดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้ากิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการดำเนินการ และได้รู้จักน้องๆ คนพิการ อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจากกาอบรมอีกด้วย


นายปรีดา ลิ้มนนทกุล รายงานความคืบหน้า


แสดงผลงานด้านกราฟฟิค


ผอ.สมศรี หอกันยา และผอ.อาจิน จิรชีพพัฒนา
กำลังฟังรายงานความคืบหน้า

บรรยากาศการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการทุกท่านเยี่ยมชมห้องอบรมคนพิการทานอาหารกลางวัน

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน