วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 @ วันงานพิธีเปิด “งานนัดพบแรงงานคนพิการ” ภายใต้กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการขึ้นมา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ มีอาชีพในระบบของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจให้กับคนพิการ โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยหลายกิจกรรม มีนิทรรศการ การลงทะเบียนกรอกใบสมัครเพื่อรับเข้าสัมภาษณ์งาน มีการคัดกรองความพิการให้กับสถานประกอบการ มีงานเสวนาให้ความรู้กับคนพิการและสถานประกอบการ

นางสมศรี หอกันยา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัด “งานวันนัดพบแรงงานคนพิการ” ภายใต้ “กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ” จากนั้น นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดงานดังกล่าวให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการที่มีความรู้ด้าน ICT และขอให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี


งานวัดนัดพบแรงงานคนพิการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีขั้นตอนที่แตกต่าง ด้วยขั้นตอนการคัดกรองความพิการ และการให้ความสำคัญกับการมีความรู้ด้าน ICT ของคนพิการที่มาร่วมการสัมภาษณ์งาน โดยจุดคัดกรองจะมีเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาความเหมาะสมได้รวดเร็วขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์งาน งานวันนัดพบแรงงานคนพิการในครั้งนี้จะจัดขึ้น 2 วัน คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พ.ย.58 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ธ.ค.58 ตลอดทั้ง 2 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจากกว่า 20 บริษัทชั้นนำของไทย อาทิเช่น บริษัทในเครือซีพี ซีพีออล์ ซีพีฟู้ด แม็คโคร บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ซีโอแอล ซีเอ็มจี ออฟฟิศเมท บริษัทเทสโก้โลตัส บริษัทโฮมโปร บริษัทบิ๊กซี เป็นต้น

  

รวบรวมภาพบรรยากาศภายลในงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558