ลงทะเบียนคนพิกาวรร่วมการอบรม กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ