วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 @ ประมวลภาพบรรยากาศในงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ