ผลงานการตัดต่อวีดีโอ กิจกรรมนอกสถานที่ครั้งที่ 2 ภายใต้ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ"

ผลงานการบันทึก และตัดต่อวีดีโอ กลุ่ม 4
กลุ่ม 1-2-6 กิจกรรมการเดินทางจากทียูโดม ไปเซ็นทรัลเวิร์ด